top of page
  • Alper Işıkal

Yeni Tapu Sicili Tüzüğü

Güncelleme tarihi: 31 Mar 2022

17 Ağustos 2013 tarihinde 2013/5150 Karar Sayısı ile Tapu Sicili Tüzüğü’nün yürürlüğe konulması özellikle uygulamada en çok başvurulan işlemleri etkiler nitelikte bulunmaktadır. Hak kayıplarına yol açılmaması adına güncel değişikliklerin bilinmesinde büyük yarar olup yapılan değişiklikleri ana hatlarıyla aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür: - Haciz dahil her türlü kayıt sorgulamasında TC numarası veya ada parsel numarasının bulunması zorunlu kılınmıştır. Bu nedenle müzekkerelerde sadece borçlu adı soyadı, baba adı ve doğum tarihi ile yapılan haciz talepleri ret edilir. (md.16/4) - Tapu işlemleri için ibraz edilecek olan vekaletnamelerde vekalet verenin imzasının bulunması zorunludur. Bu nedenle suret niteliğinde olup ‘’aslı imzalıdır’’ şeklinde noter onayı bulunan vekaletnameler ile işlem talebinde bulunulmayacaktır.


Şüphesiz ki bu hüküm tüzüğün yürürlük tarihinden sonra verilen vekaletnameler için uygulama alanı bulacaktır. (md.18/4) - Kamu haczi, iflas ve konkordato ile verilen süre ile İİK md. 150/c şerhleri haricinde şerh tarihinden itibaren 2 yıl süre içerisinde yenilendiği ilgili tapu sicil müdürlüğüne bildirilmeyen hacizler taşınmaz malikinin istemi üzerine terkin edilecektir. Buna ilişkin işlem icra müdürlüğüne bildirilecektir. (md.69/5) - Kamu haczi, iflas ve konkordato ile verilen süre ile İİK md. 150/c şerhleri haricinde şerh tarihinden itibaren 2 yıl süre içerisinde yenilendiği ilgili tapu sicil müdürlüğüne bildirilmeyen hacizler taşınmaz malikinin istemi üzerine terkin edilecektir. Buna ilişkin işlem icra müdürlüğüne bildirilecektir. (md.69/5) - Ayni ve kişisel hakkı sona erdirecek nitelikte olan belgeler elden takipli olarak tapu işlemi için ibraz edilemez hükmü öngörülmüştür.


Bu nedenle haciz ve ipotek terkin evrakları elden takipli olarak değil, Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak gönderilecektir. (md.88) - Her ne kadar tüzüğün yürürlük tarihinden önce ancak mahkeme kararıyla mümkün olan; kadastro çalışmalarından kaynaklanan malikin veya hak sahibinin adı, soyadı veya baba adına ilişkin tapu kütüğündeki yazım hatalarının düzeltilmesinde; kayda dayalı tespitlerde dayanağı kayıt ve belgelerin incelenmesi, tanık ve bilirkişi dinlenmesi ve zeminde inceleme yapılarak teknik rapor düzenlenmesi neticesinde istemin gerçek hak sahibinden geldiğinin tespiti halinde hata yevmiye defterine kaydedilerek düzeltilebilecektir. (md.75) - Gerçek ve tüzel kişilere protokol kapsamında Takbis sistemi üzerinden verilere erişim hakkı verilmesine ilişkin Genel Müdürlük yetkilendirilmiş bulunmaktadır. (md.14) Bu hüküm ile Türkiye Barolar Birliği’ne (dolayısıyla avukatlara) erişim yetkisi sağlanıp sağlanmayacağı zaman içerisinde uygulama ile şekillenecektir. Bahsedilenler dışında Tapu Sicilinin elektronik ortamda tutulması ve sicil üzerindeki işlemlerin elektronik olarak yapılabilmesi, özellikle düzenlenecek protokoller ile kurumlara erişim yetkisi sağlanmasının günümüz modernitesine son derece uygun bir düzenleme oluşturmasının yanında özellikle bireysel bazda kişinin kendi adına sicilde kayıtlı haklarından faydalanabilmesi ve mağduriyetlere yol açmaması bakımından önemli düzenlemelerin ihtiva edildiğini söylemek isabetli bir yaklaşım modelidir.

60 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page