Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

 • Taşınmaz malların alım ve satımı

 • Kiralama işlemleri ile ipotek, irtifak, üst hakkı ve intifa gibi hakların tesis ve terkin işlemleri

 • Gayrimenkul ile ilgili başta tapu sicil müdürlükleri, belediyeler ve vergi dairelerinde yapılması gereken işlemler hakkında hizmetler

 • Kira ve gayrimenkule ilişkin diğer sözleşmelerin hukuki analizi, tanzimi, müzakere edilmesi ve gözden geçirilmesi

 • Gayrimenkule ilişkin meselelerden doğan, haksız işgal, tahliye, kamulaştırmasız el atma ve benzeri uyuşmazlıklarda hukuki hizmet sunulması

 

Ticaret ve Şirketler Hukuku

 • Şirket kuruluşları

 • Genel kurullar

 • Ana sözleşme değişiklikleri

 • Hisse devirleri

 • Hukuki inceleme ve değerlendirme (due diligence)

 • Ortaklık sözleşmeleri

 • Sermaye artırımları

 • Şirket tasfiyesi

 • Birleşme, devralma ve nevi değişiklikleri

 

Sözleşmeler Hukuku

 • Proje Finansman Sözleşmeleri

 • Gayrimenkul Geliştirme Sözleşmeleri

 • Gayrimenkul Yönetim Sözleşmeleri

 • İnşaat Sözleşmeleri (Fidic Bazlı)

 • Mimarlık Sözleşmeleri

 • Telif Hakları Sözleşmeleri

 • Kira Sözleşmeleri

 • Danışmanlık Sözleşmeleri

 • Hizmet Sözleşmeleri

 • Hisse Devir Sözleşmeleri

 • Ortaklararası Sözleşmeler

 • Finansal Kiralama Sözleşmeleri

 • Alım-Satım Sözleşmeleri vs.

 

 

Dava ve Takip Hukuku

 • İcra takipleri

 • İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz

 • Menfi tespit ve istirdat davaları

 • İcra ve iflas kanunundan kaynaklanan cezai şikâyetler

 • İstihkak davaları

 • İpoteğin paraya çevrilmesi

 • İcradan menkul ve gayrimenkul satışları

 • Sıra cetveline itiraz

 • İflas uyuşmazlıkları

 

İmar Hukuku

 • İmar uyuşmazlıkları

 • İmar düzenlemeleri ve imar sorunlarının çözümü

 

İş Hukuku

 • İş sözleşmelerinin hazırlanması

 • İş davaları

 • İş Hukuku danışmanlıkları

 

Fikri Mülkiyet Hukuku

 • Marka Başvuruları

 • Marka İtirazları

 • Haksız Rekabet Yoluyla Marka ihlalleri

 • Marka tecavüzlerinin tespiti ve engellenmesi

 

İdare Hukuku

 • İptal davaları

 • Tam yargı davaları

 • İdare konuları ile ilgili danışmanlık

 

Enerji Hukuku

 • Üretim ve dağıtım lisansları başvuruları,

 • Lisans devirleri,

 • EPDK ve MİGEM ile idari ilişkilerin ve sözleşmelerin yürütülmesi

 • Elektrik satışını düzenleyen sözleşmelerin hazırlanması

 

 

© 2015 ISIKALLAW

 • Facebook - White Circle
 • Google+ - White Circle
 • LinkedIn - White Circle