top of page
  • Alper Işıkal

6352 Sayılı Yasa İle İcra İflas Kanunu'na Getirilen Son Değişiklikler

Güncelleme tarihi: 31 Mar 2022

14.02.2011 tarihli 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ile değişikliğe uğrayan İcra İflas Kanunu , yine aynı tarihte yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu ile yeni bir görünüme kavuşturulmuş olup son halini 6352 sayılı Yasa’nın ilk otuzsekiz maddesi ile almış bulunmaktadır. 6352 sayılı Yasa ile İcra İflas Kanununda yapılan değişikliklerin yürürlüğü konusunda 106. Madde ve Geçici 10. madde olmak üzere iki genel nitelikte hüküm sevk edilmiştir.


Yenilenmiş hükümler genel hatlarıyla yürürlük tarihi sınıflandırmasına göre şu şekilde kategorize edilebilir ki: 5 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikler şu şekildedir: -icra dairesinin teşkilatlanmasının yenilenmesi -icra memurunun her türlü kararının gerekçeli olması -icra mahkemesinde görülen işlerin ivedi olması -yabancı devletlere karşı ilamsız takip yasağı -yabancı devletlere karşı başlatılacak ilamlı takipte icra emrinde yapılacak ihtarlar -icra tazminatlarının kül olarak %20ye indirilmesi, tazminatın alacağın ferilerini de kapsaması -öğrenci burslarının veev eşyalarının haczedilemezliği -üçüncü kişinin elinde haczedilen şey üzerinde mülkiyet yahut diğer bir ayni hak iddia etmesi ve yedieminliği kabul etmesi durumunda muhafaza tedbirlerinin uygulanamaması -süresinde satış talebinde bulunmayan alacaklının haczin kalkması sebebiyle o mala yönelik masraflardan sorumlu olması -icra memurunun takdir yetkisi... 5 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren olan değişiklikler ise şöyledir: -elektronik işlem yolunun açılması -paranın icra dairesi banka hesabına ödenmesi ve icra dairesi tarafından yapılacak olan ödemenin alacaklının banka hesabına yapılması -haciz ihbarnamesinin üçüncü kişinin merkezine tebliği -satış isteme sürelerinin kısaltılması -taşınırların 2 ay içinde satılması -taşınırlarda ve taşınmazlarda elektronik ortamda satış ilanının yapılabilinmesi ve açık artırmaya bu yolla teklif verilebilmesi -taşınmazların 3 ay içinde satılması taşınmaz satışalarındaki birinci ve ikinci artırmanın en yüksek teklif üzerinden başlayıp her iki ihalede de muhammen kıymetin %50sinin esas alınması -daire dışında tahsil edilen paraların en geç tahsilatın yapıldığı günü izleyen ilk iş günü çalışma saati sonuna kadar banka hesabına yatırılması... Görüldüğü gibi 6352 sayılı Yasa, İcra İflas Kanununun neredeyse her noktasına temas eden değişiklik hükümleri göz ardı edilemeyecek değişiklerle karşımıza çıkıyor. Öncelikli olarak İcra memurunun her türlü kararının gerekçeli olması takibin hangi safhası olursa olsun şart koşularak mevcut Kanun m.16 uyarınca aksi davranışlar şikayet sebebi oluşturuyor.Yabancı devletlere karşı başlatılacak ilamlı icra takiplerinde ise borçlu devlete ait mallar hakkında cebri icra uygulanacağı 5 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olup bu tarihten itibaren gönderilecek her icra emrinde ihtar ediliyorken yabancı devletlere karşı ilamsız takip yasağı kati surette öngörülüyor. İcra İflas Kanununun 82. Maddesinde düzenlenen “Haczedilmezlik” kavramına ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya, öğrenci bursları ve eski kanun ibaresinden farklı olarak “lüzumlu ev eşyaları” haciz kapsamı dışında bırakılıyor. Bir malın kanuni müddeti içerisinde satışını talep etmeyen veya icra memurunun vereceği karar uyarınca gerekli gideri onbeş gün içinde depo etmeyen yahut talebini geri alıp kanuni süresinde yenilemeyen alacaklı, haczin kalkmasına sebebiyet verdiği takdirde yine 5 Temmuz 2012 tarihinden itibaren haciz konulması ve muhafaza gibi tüm giderlerden sorumlu hale geliyor. 6352 sayılı Yasanın 8a maddesi ile getirdiği en büyük yeniliklerden biri de elektronik ortamda yapılabilecek işlemlere ilişkin. Bu düzenleme uyarınca elektronik ortamda artık artırma ilanı yapılabilmesi ve pey sürmek mümkün hale getiriliyor. Ayrıca 5 Ocak 2013 tarihi itibari ile UYAP üzerinden elektronik ortamda takip talebinde bulunulabilme imkanı sunuluyor. Elbette ki 5 Ocak 2013 tarihinden önce başlamış bir takipte takip talebi ile ödeme emri eski düzenlemeye göre doldurulmuş ise işlemin tamamlandığından bahisle yeni takip talebi veya ödeme emri düzenlenmesine gerek olmayacak. Satış isteme sürelerinde ise yarı yarıya bir kısalma söz konusu oluyor. Şöyle ki; bu süre, taşınır ve alacaklarda 1 yıldan 6 aya, taşınmazlarda ise 2 yıldan 1 yıla düşürülüyor. Kanun genel bir düzenleme getirerek icra tazminatlarını %20 oranına sabitliyor. Yine 5 Ocak 2013 tarihinden itibaren taşınırlarda artık tamamlayıcı artırma yapılması kaldırılmış olup birinci artırmada ihale bedeli ödenmediği takdirde satış düşüyor. Özetle, alacaklı, borçlu ve üçüncü kişileri kapsayan geniş ölçekli değişikliklere gidiyor 6352 sayılı Yasa. Özellikle karz akitlerinde önceden özümsenmesi gereken çok ciddi yenilikler ihtiva eden bu hükümler, 5 Ocak 2013 tarihi itibariyle hukuk yaşamımızda şimdiden bütünleyici parça olarak yerini almıştır.

10 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page