Akdin Feshi Sebebiyle Kiracının Kiralanandan Tahliyesi

May 15, 2014

Kiracının fişsiz ve faturasız satış yapması akde aykırılık sebebi sayıldığından akdin feshini ve devamında Kiracının kiralanandan tahliyesini gerektirdiği hususu Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2013/6-96 E. Ve 2013/859 K. Sayılı kararı ile onanmıştır.

 

Karara konu olan uyuşmazlıkta; Taraflar arasında akdedilen Kira Sözleşmesi gereğince, bir Alışveriş Merkezinde bulunan işyerinde yapılan net satış hasılatının belirlenen yüzdeyle çarpımından elde edilen tutarı Kiralayan ’a ödeyeceği öngörülmüştür. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan davada Kiracının sözleşmenin esaslı hükümlerine aykırı olarak Kira Kaybına yol açacak şekilde Kiralanan yerde fişsiz ve faturasız satış yapması akde aykırılık teşkil ettiği sebebiyle akdin feshini gerektireceği ve fesih halinde Kiracı’nın kiralanandan tahliye edilmemesi taraflar arasında yeni ihtilafların ve davaların doğmasına yol açacağı sebebiyle Yerel Mahkemece Fesih Ve Tahliye kararı verilmiştir.

 

Davalı Tarafça temyiz edilen Yerel Mahkeme Kararı, Akde aykırılık sebebiyle tahliyeye karar verebilmek için o uyuşmazlığın kiralananın doğrudan kullanımıyla ilgili olması gerektiği ve fişsiz faturasız satış yapılması kiralananın doğrudan kullanımıyla ilgili olmadığı gibi, Kiracının sözleşmede kabul ettiği olgulardan birinin yerine getirilmemesi akde aykırılık sebebiyle tahliye nedeni olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle Özel Daire’ce bozularak dosya yerine geri çevrilmiştir. Yeniden yapılan yargılama sonucunda ise Yerel Mahkeme önceki kararında direnmiştir.

 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu önüne getirilen uyuşmazlıkta, Aktin feshine karar verilmesinden sonra davalı Kiracının halen taşınmazda oturmasına izin verilmesinin taraflar arasında yeni ihtilaflara sebebiyet vereceği, olayda akde aykırı davranıldığı hususu hem mahkemece, hem de Özel Daire’ce kabul edildiğine göre kiralananın tahliyesine de karar verilmesi gerektiği gerekçesi ile direnme kararı onanmıştır.

 

Özetle; Kiralananda fişsiz faturasız satış yapılması kira kaybına sebebiyet verdiğinden akde aykırılık teşkil etmekle birlikte akdin feshini gerektirmektedir. Akdin feshinin devamında Kiracı’nın kiralananda bulunmasının hukuken uygunluğu bulunmamaktadır ve bulunmasının taraflar arasında yeni ihtilaflara, davalara sebebiyet verecek olması sebebiyle kiralananın tahliyesini gerektirdiğine hükmolunmuştur.

Please reload

Önemli Duyurular

Current legislation regulating the protection of trademarks is the Decree-Law No.556 Pertaining to the Protection of Trademarks which has entered into...

Well-Known Trademark in Turkish Legislation

22.12.2015

1/6
Please reload

Güncel Duyurular
Please reload

Arşiv
Please reload

© 2015 ISIKALLAW

  • Facebook - White Circle
  • Google+ - White Circle
  • LinkedIn - White Circle