OFIS_BANNER_005.jpg

UZMANLIK ALANLARIMIZ

WORLD_GREEN_2.png

BÖLGELER

 • Afrika

 • Asya

 • Europe

 • Latin Amerika

 • Orta Doğu

 • Kuzey Amerika

 • Rusya ve BDT

SEKTÖRLER

 • İnşaat ve Altyapı

 • Emlak

 • Varlık Yönetimi

 • Bankacılık ve Finans

 • Kurumsal Krediler

 • Sanayi ve Ticaret

 • Perakende ve Tüketici

 • Yiyecek ve İçecek

 • Çevre

 • Yenilenebilir Enerji ve Doğal Kaynaklar

 • Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon

 • Veri Güvenliği

 • Ulaşım

ALANLARIMIZ

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku


 • Taşınmaz malların alım ve satımı
 • Kiralama işlemleri ile ipotek, irtifak, üst hakkı ve intifa gibi hakların tesis ve terkin işlemleri
 • Gayrimenkul ile ilgili başta tapu sicil müdürlükleri, belediyeler ve vergi dairelerinde yapılması gereken işlemler hakkında hizmetler
 • Kira ve gayrimenkule ilişkin diğer sözleşmelerin hukuki analizi, tanzimi, müzakere edilmesi ve gözden geçirilmesi
 • Gayrimenkule ilişkin meselelerden doğan, haksız işgal, tahliye, kamulaştırmasız el atma ve benzeri uyuşmazlıklarda hukuki hizmet sunulması
Ticaret ve Şirketler Hukuku


 • Şirket kuruluşları
 • Genel kurullar
 • Ana sözleşme değişiklikleri
 • Hisse devirleri
 • Hukuki inceleme ve değerlendirme (due diligence)
 • Ortaklık sözleşmeleri
 • Sermaye artırımları
 • Şirket tasfiyesi
 • Birleşme, devralma ve nevi değişiklikleri
Sözleşmeler Hukuku


 • Proje Finansman Sözleşmeleri
 • Gayrimenkul Geliştirme Sözleşmeleri
 • Gayrimenkul Yönetim Sözleşmeleri
 • İnşaat Sözleşmeleri (Fidic Bazlı)
 • Mimarlık Sözleşmeleri
 • Telif Hakları Sözleşmeleri
 • Kira Sözleşmeleri
 • Danışmanlık Sözleşmeleri
 • Hizmet Sözleşmeleri
 • Hisse Devir Sözleşmeleri
 • Ortaklararası Sözleşmeler
 • Finansal Kiralama Sözleşmeleri
 • Alım-Satım Sözleşmeleri vs.
Dava ve Takip Hukuku


 • İcra takipleri
 • İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz
 • Menfi tespit ve istirdat davaları
 • İcra ve iflas kanunundan kaynaklanan cezai şikâyetler
 • İstihkak davaları
 • İpoteğin paraya çevrilmesi
 • İcradan menkul ve gayrimenkul satışları
 • Sıra cetveline itiraz
 • İflas uyuşmazlıkları
İmar Hukuku


 • İmar uyuşmazlıkları
 • İmar düzenlemeleri ve imar sorunlarının çözümü
İş Hukuku


 • İş sözleşmelerinin hazırlanması
 • İş davaları
 • İş Hukuku danışmanlıkları
Fikri Mülkiyet Hukuku


 • Marka Başvuruları
 • Marka İtirazları
 • Haksız Rekabet Yoluyla Marka ihlalleri
 • Marka tecavüzlerinin tespiti ve engellenmesi
İdare Hukuku


 • İptal davaları
 • Tam yargı davaları
 • İdare konuları ile ilgili danışmanlık
Enerji Hukuku


 • Üretim ve dağıtım lisansları başvuruları,
 • Lisans devirleri,
 • EPDK ve MİGEM ile idari ilişkilerin ve sözleşmelerin yürütülmesi
 • Elektrik satışını düzenleyen sözleşmelerin hazırlanması
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku


 • Vatandaşlık başvuruları ve itirazları
 • İkamet izni başvuruları ve itirazlar