Current legislation regulating the protection of trademarks is the Decree-Law No.556 Pertaining to the Protection of Trademarks which has entered into force with the Official  Gazette numbered 22326 on 27.06.1995 (“Decre...

20.11.2015

It is an inevitable fact that developing economies create investment tools. Thus, as it was published on Communiqué No. III-52.3 regarding Real Estate Investment Funds (referred as Communiqué hereafter), a new investment...

In accordance with the Constitution of Republic of Turkey, Turkish Civil Code and other legislation, everybody has right to property and this right can only be restricted by law and for the public interest. In this conte...

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Türk Medeni Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca, herkes mülkiyet hakkına sahip olup, bu hak ancak kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Bu bağlamda, gene Türkiye Cumhuriyeti Anayasası...

15.05.2014

Kiracının fişsiz ve faturasız satış yapması akde aykırılık sebebi sayıldığından akdin feshini ve devamında Kiracının kiralanandan tahliyesini gerektirdiği hususu Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2013/6-96 E. Ve 2013/859 K....

14.05.2014

Termination of the agreement and eviction of the Lessee from the leased property was approved by the decision of the Supreme Court Assembly of Civil Chambers, No.2013/6-96 E. and 2013/859 K., as sales activities by the L...

11.04.2014

İlk derece mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilen kararlara karşı temyiz yolunun kapalı olup olmadığı yönündeki Yargıtay Hukuk Dairelerindeki g...

10.04.2014

The dissensus between the Civil Departments of the Supreme Court, regarding unappealability of the decisions to be made upon objections in cases of acceptance or rejection of interim junction requests by first-degree cou...

06.03.2014

Bağımsız Denetime tabi olacak şirketler 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/4213 sayılı Karar ile belirlenmişti. 14 Mart 2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/5973 Sayılı Karar ile...

05.03.2014

Companies subject to independent audit were specified in the Resolution No.2012/4213, published in the Official Gazette dated January 23, 2013. Resolution No.2012/4213 is amended by the Resolution No.2014/5973, Published...

14.02.2014

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın Ticaret Unvanları Hakkında Tebliği 14.02.2014 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Gör...

13.02.2014

The Ministry of Customs and Trade Decree on Commercial titles is put into effect by being published on the Official Gazette dated 14.02.2014. The Decree was based on Article 34 of the Statutory Decree on the Organization...

11.02.2014

22.06.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 22.06.2013 tarihinde yürürlüğe girmesi ile hukuk uyuşmazlıklarında yeni bir dönem başlamıştır.

Önemle belirtmek ger...

10.02.2014

The Law on Mediation in Legal Disputes No.6325, published in the Official Gazette dated 22.06.2012 and put into effect on 22.06.2013 introduced a new era for resolution in legal disputes. It should be noted, however, tha...

11.01.2014

Mevcut 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 3 (e) Maddesi uyarınca “Tüketici, bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişilerdir”. 07.11....

Please reload

© 2015 ISIKALLAW

  • Facebook - White Circle
  • Google+ - White Circle
  • LinkedIn - White Circle